Om oss

Norsk Pasientforening hjelper pasienter som har problemer med helsevesenet. Vi tar i mot henvendelser fra alle. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret, og hjelpen vi gir er gratis. Kontoret består av tre pasientrådgivere, en kontormedarbeider og generalsekretær. 

Kontakt oss

Norsk pasientforening
Tlf: 22 00 74 00
(mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

E-post: post@pasient.no

Postadresse:
Postboks 376 Sentrum
0102 Oslo
Brosjyre for helsepersonell

Andre hjelpere

Mange pasienter og pårørende synes det er vanskelig å finne ut hvor de kan få svar på sine spørsmål og hvem som kan bistå dem. Her er forslag til andre hjelpere som kan kontaktes.

Norsk Pasientforening er ikke ansvarlig for innhold hentet fra eksterne nettsider.

 

Pasient- og brukerombud i hvert fylke:          

Ombudet er et offentlig tilbud som gir råd, veiledning og informasjon om pasient- og brukerrettigheter og kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål og klager. Ombudene kan være konfliktløser og bistå i dialog med tjenestestedene.

Tlf.: Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus: 23 13 90 20 (se websiden under for andre fylker)

Web: http://www.pasientombudet.no

 

Fylkesmannen i hvert fylke:                     

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak og tilsynsmyndighet på sentrale velferdsområder som forvaltes av kommunene.

Fylkesmannen skal blant annet sørge for rettssikkerheten for den enkelte innbygger ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen.  

Tlf: Oslo: 22 00 35 00 (se websiden under for andre fylker)

Web: https://www.fylkesmannen.no/

Helsenorge:                                         

Det offentliges helseportal er en kilde til kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og behandling. Helseportalen skal også være en inngangsport til digitale helsetjenester.

Tlf.: 800 43 573 (800 HELSE)

Web: http://www.helsenorge.no

Fritt sykehusvalg:                              

Informerer og veileder pasienter om retten til å selv kunne velge sykehus/ behandlingssted.

Tlf.: 800 41 004 (landsdekkende)

Web: http://www.frittsykehusvalg.no

HELFO:                                                         

Helseøkonomiforvaltningen forvalter viktige stønadsordninger for befolkningen. Disse omfatter blant annet utgifter til behandling og legemidler som man kan ha rett til å få dekket etter folketrygdloven. Du kan også henvende deg her når fristen for behandling er brutt.

Tlf.: 815 70 030

Web: http://www.helfo.no

 

Informasjonstelefonen for ReHabilitering

Informasjonstelefonen for ReHabilitering er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings - og habiliteringstjenester.

Tlf: 800 30 061

 

 

 

Nasjonal kompetansetjenste for sjeldne diagnoser:

Personer med sjeldne diagnoser, pårørende og fagpersoner som har spørsmål om sjeldne diagnoser, kan ringe Sjeldentelefonen, gratis:

Tlf. 800 41 710

Web: www.sjeldnediagnoser.no

 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjons rettighetssenter:

Rådgivnings- og kompetansesenter med jurister i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering. Besvarer og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon eller e-post.

Tlf.: 96 62 27 60 (rettighetssenter)

Web: http://www.ffo.no/Rettighetssenteret

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL):  

Er en demokratisk medlemsorganisasjon som ivaretar interessene til hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Tlf.: 22 79 90 00

Web: http://www.lhl.no     

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP):    

LPPs rådgivningstelefon innen psykisk helse og rus tilbyr rådgivning til egen livssituasjon og kontakten med behandlings- og tjenesteapparatet. De har kompetanse på pårørendes rettigheter og støtter og veileder pårørende i en vanskelig livssituasjon.

Tlf.: 22 49 19 22

www.lpp.no

Nasjonalforeningens demenslinje:                 

Er et tilbud til alle som har spørsmål om demens. Her treffer du kvalifisert helsepersonell som gir informasjon om forskning, behandling og omsorg for personer med demens.

Tlf.: 815 33 032

Web: http://www.nasjonalforeningen.no

 

Advokatvakten - gratis advokatbistand

Advokatvakten er et tilbud du finner på en lang rekke steder i landet. Her kan du møte opp å få inntil 30 minutters gratis konsultasjon av medlemmer av Advokatforeningen.

http://www.advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

 

 

Personskadeforbundet:                                                            

Som medlem kan du ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 og får «gratis» rådgivning innen:

  • Erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat
  • Helse- og sosiale rettigheter
  • Navrettigheter

Web: http://www.personskadeforbundet.no/

Logo

Norsk Pasientskadeerstatning

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade
etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

Tel: 22 99 45 00

Web: www.npe.no

Logo

Mental Helse hjelpetelefon

Om du vil snakke med noen om det du sliter med.

Tel: 116 123

Web: www.mentalhelse.no

Logo

Kreftlinjen

Er Kreftforeningens hjelpetelefon som tar imot henvendelser for pasienter og pårørende. Du får kontakt med en som kan lytte, forstå og gi svar. Avhengig av hva du lurer på, kan du få snakke med spesialsykepleiere, jurister og sosionomer. Kreftforeningen har flere hjelpetilbud og kurs for pasienter og pårørende.

Tel: 800 48 210

Web: www.kreftforeningen.no

Logo

Nasjonalforeningens hjertelinje

Er et tilbud til alle som har spørsmål om hjerte- og karsykdommer. Her treffer du kvalifisert helsepersonell som gir informasjon om forskning, behandling og omsorg for personer med hjerte- og karsykdommer.

Tel: 23 12 00 50

Web: www.nasjonalforeningen.no